CyfAtebol

Gwasanaeth o Safon

Ein dulliau gweithio

Fe glustnodir rheolwr penodol ar gyfer pob cleient a fydd yn gwarantu eich bod yn trafod y gwaith gyda’r un person pob tro.  Os bydd amgylchiadau na ragwelwyd yna bydd dirprwy reolwr yn gyfrifol am gymryd yr awenau er mwyn gwarantu dilyniant.  Byddai’n bosibl i chi hefyd i gysylltu’n uniongyrchol ag aelod o’r Uwch Dîm Rheoli os bydd angen. 

Cofnodir y dasg i’w chyfieithu ac fe’i rhoddir i gyfieithydd penodol er mwyn cwblhau’r gwaith o fewn yr amserlen y cytunwyd arni. Bydd pob darn o waith yn cael ei roi i’r cyfieithwyr hynny sydd a’r arbenigedd priodol ar gyfer y maes hwnnw, er enghraifft, boed yn gyfieithiad creadigol, cyfieithiad technegol neu gyfreithiol. Bydd hyn yn sicrhau fod eich dogfen neu ddogfennau yn cael eu paratoi gan gyfieithydd sydd ag arbenigedd a phrofiad yn eich maes.  

Ar ôl cwblhau’r drafft cyntaf bydd y cyfieithiad yn cael ei olygu a’i brawf ddarllen gan aelod arall o’r tîm er mwyn gwirio a gwarantu cywirdeb a chysondeb o fewn a rhwng dogfennau.

Os bydd angen i’r cleient ddylunio neu fformadu’r gwaith yna byddwn yn barod i brawf ddarllen y gwaith terfynol er mwyn gwirio’r cyfan. Nid oes tâl ychwanegol am y gwasanaeth hwn.

Rydym yn defnyddio meddalwedd TransFLOW© i reoli llif y gwaith. Mae’r meddalwedd hwn yn ein galluogi i gadw golwg ar hynt a helynt pob dogfen drwy’r gwahanol gamau. Rydym yn rheoli llif y gwaith yn ofalus er mwyn sicrhau bod y tîm yn gallu cyflawni gofynion pob darn o waith yn unol â’r hyn a nodwyd ar ddechrau’r gwaith hwnnw. 

Mae egwyddorion rheoli ansawdd yn rhan annatod o baratoi pob darn o waith ac rydym yn mesur yr egwyddorion hynny drwy eu monitro’n barhaus drwy ein Polisi Ansawdd.

Rheoli’r gwaith

Mae gan Cyfatebol drefn reoli gydnabyddedig sy’n ein galluogi i reoli’r llif gwaith cyfieithu ar gyfer pob cleient. Mae hyn yn ei dro yn ein galluogi i ymateb i ofynion pob cleient o ran sicrhau gwaith o safon a chadw at amserlen.  

Bydd rheolwr profiadol yn darparu pwynt cyswllt sengl i reoli a chefnogi partneriaeth esmwyth rhwng pob cleient unigol a Cyfatebol. Y rheolwr fydd y person cyswllt craidd o ran darparu gwasanaeth safonol i’r cwsmer a rheoli pob darn o waith. Bydd y rheolwr hefyd yn gyfrifol am gasglu adborth rheolaidd gan y cleient er mwyn sicrhau bod y cleient yn hollol fodlon â’r gwasanaeth.   

Tîm Cyfieithu Proffesiynol a Chymwys

Mae Cyfatebol yn fedrus o ran paratoi cyfieithiadau ar gyfer ystod eang o ofynion gan gynnwys isdeitlo. Mae’r tîm yn brofiadol mewn paratoi cyfieithiadau i’r Gymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.

Rydym fel tîm yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cyfieithu o’r radd flaenaf i bob cleient pob amser. Fe fyddwn ni’n ymateb yn gadarnhaol i unrhyw her gan fynnu ffyrdd cadarnhaol o’u goresgyn. 

Diogelwch a’n defnydd o’r Cwmwl

Mae Cyfatebol yn dilyn gweithdrefnau gweithio priodol i sicrhau diogelwch a chyfrinachedd. Caiff y cyfan o’n dogfennau eu rheoli, eu harbed a’u storio yn y Cloud, a dim ond staff sydd ag awdurdod yn unig fydd yn gallu cael mynediad. Mae hyn hefyd yn golygu mynediad at ddata drwy gyfrwng unrhyw ddyfais ar unrhyw adeg acv felly gallwn weithio yn adeiladau’r cleient os byddai angen.

Mae Grŵp Atebol wedi derbyn Ardystiad Cyber Essential.