CyfAtebol

Meddalwedd

Rheoli Llif Gwaith

TransFLOW

Rydym yn defnyddio TransFLOW© sef meddalwedd unigryw a phwrpasol i reoli llif gwaith y dogfennau sydd i’w cyfieithu.  Mae’r meddalwedd hwn yn ein galluogi i gadw golwg ar hynt pob dogfen gan sicrhau bod modd rheoli’r gwaith yn effeithiol er mwyn cadw at ddyddiadau cwblhau penodol.

Mae manteision TransFLOW© yn cynnwys y gallu i allforio a chyflwyno adroddiadau a data, dosbarthu gwaith a gwelededd, anfonebu cleientiaid, blaenoriaethu a dyraniad priodol, gwella cynhyrchedd a gallu rheoli a hygyrchedd data mewn unrhyw leoliad.

Meddalwedd Cyfieithu

Mae Cyfatebol yn buddsoddi mewn cof cyfieithu sy’n ein cynorthwyo i sicrhau cysondeb rhwng un ddogfen a’r llall. Mae hefyd yn gyfrwng i greu cronfa y gellir manteisio arni gan y tîm cyfieithu cyfan.

Yn amlwg tra bod Cyfatebol yn awyddus i beidio gorddibynnu ar gof cyfieithu, mae’r meddalwedd yn cynnig sawl mantais gan gynnwys:

Sicrhau cysondeb terminoleg ar draws sawl dogfen, a gwella effeithlonrwydd y broses gyfieithu, gan alluogi ni i gynnwys prosesau newydd.

Cyd-gysylltu a Chof Cyfieithu ar y cyd a chleientiaid. Mae geirfa newydd neu wedi ei ddiweddaru yn weladwy i’r tîm i gyd ar unwaith.

Galluogi creu rhestr terminoleg sydd yn galluogi cysondeb llwyr yn y defnydd o derminoleg dechnegol.